Patiënteninformatie

Contact
Onze secretaresses zijn elke werkdag  tussen 8:00 – 12:00 uur en 13:00 – 16:45 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0523-611283. Buiten deze uren kunt u mailen naar het gezondheidscentrum; info@gcrollepaal.nl.

Afspraak annuleren
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en worden bij uzelf in rekening gebracht, te weten € 30,– voor een zitting fysiotherapie en  €50 voor een bijzondere zitting zoals manuele therapie, bekkenfysiotherapie, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie. Als we u niet telefonisch te woord kunnen staan, kunt u uw afmelding per mail doorgeven.

In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek of badlaken mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Oefenzaal
Wij verzoeken u om de oefenzaal niet met “buitenschoenen” te betreden en in de oefenzaal geschikte oefenkleding te dragen.
Ook willen we u vragen niet met de training te beginnen als er (nog) geen begeleiding in de oefenzaal aanwezig is.

Tarieven en vergoedingen 2022
Met een groot aantal verzekeraars vallend onder Achmea, Univé, VGZ, IZA, IZZ, Menzis, Multizorg , CZ, Delta Lloyd en de Friesland hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de tarieven van de verzekeraars waar wij geen contract mee hebben, verwijzen wij u naar het prikbord in de hal van het gezondheidscentrum.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Zie ook www.fysiotherapie.nl.

Omdat wij het belangrijk vinden te weten wat uw ervaringen met onze praktijk zijn, krijgt u  na beëindiging  van de behandeling  een enquête via de mail toegestuurd die u anoniem kunt invullen. Voor de statistieken worden eveneens uw gegevens geanonimiseerd  aangeleverd. Wij stellen het bijzonder op prijs als u hieraan mee wilt werken! Mocht u dit niet willen, kunt u dit bij uw fysiotherapeut aangeven.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan mevr. N. Willemsen . Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Heeft u verbeterpunten of tips voor onze praktijk dan kunt u deze deponeren in de klachten- en ideeënbus welke hangt in wachtkamer 1.

Privacy Statement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd Privacy Statement. Dat statement staat op onze website onder de algemene voorwaarden.

Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst
Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener, in dit geval de fysiotherapeut.

Voor verdere informatie zie onze algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

  • De betalingsvoorwaarden maken  onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de   fysiotherapeut
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd  te worden. Afspraken welke niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Dit geldt alleen indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  • De declaraties van niet gecontracteerde behandelingen van de fysiotherapeut , dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
  • Voor de volledige inhoud van de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar de website of naar het prikbord in de hal van het gezondheidscentrum.

Actueel nieuws
Voor de meest actuele zaken kunt u terecht onder het kopje nieuws en op onze Facebookpagina.